top of page
23.vattenkommittén.jpg

Om oss

Bakgrund

Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i byn Kabondo i västra Kenya. Bakgrunden är att vi, som startat föreningen, tidigare deltagit i och följt uppbyggandet av en skola för föräldralösa barn, St Christine School. Något som engagerat oss, är att försöka stötta eleverna vidare i livet när de slutar skolan efter årskurs 8. De är då på väg in i sitt vuxenliv, skolan har betytt enormt mycket för dem, inte minst genom att de där fått två mål mat om dagen. När de lämnar den, går många av dem till en stor ovisshet. De flesta kommer inte kunna studera vidare och i byn finns små möjligheter till egen försörjning. Det måste hända något för att skapa förutsättningar för en bättre framtid! Kabondo är mycket tättbefolkat, drygt hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, nästan alla är småbrukare. Området är hårt drabbat av hiv/aids och malaria, samt vattenburna sjukdomar som diarré och kolera. Jordbruket är underutvecklat och bostäderna primitiva – en omfattande vedanvändning har lett till skövling av skogen. Vattenförsörjningen för både hushåll och odling är ett stort problem, ett annat är att det så gott som helt saknas inkomstbringande verksamheter. Vid våra besök i byn och genom våra täta kontakter med bybor, har vi sett att där finns en stor utvecklingspotential, men att det behövs insatser i form av kunskap och ekonomiska bidrag för att få igång processen. Det behövs också insatser i kampen mot hiv/aids, som är en orsak till de svåra omständigheter som många lever under. Genom Friends of Kabondo vill vi arbeta långsiktigt för att förbättra villkoren socialt och ekonomiskt för invånarna i byn, bland annat de föräldralösa barnen.

Vår ideologi och målsättning

Vår ideologi är att arbeta genom lokala organisationer (CBO) och att bygga vårt arbete på en gedigen kunskap om förhållandena i området. Vi vet att, för att lyckas, är det viktigt att projektidéerna uppstår i dialog med människorna i byn och att det är de själva, som ska stå för genomförandet. Vår målsättning är att de projekt vi startar på sikt ska bli självgående och att Kabondo ska bli en bättre plats att leva på hela livet. 


Vår ändamålsbeskrivning lyder

Föreningen Friends of Kabondo ska verka för:

- Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet i föreningens verksamhet och tillsammans med samarbetspartners. Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

- Att stärka utsatta gruppers ställning i samhället.

- Individers personliga utveckling och hälsa. Genom att:

- Driva projekt i nära samarbete med lokala organisationer med Kabondo som geografisk utgångspunkt.

- Vidareutveckla relevanta kunskaps- och erfarenhetsnätverk och bygga och sprida aktuell kunskap.Vi är religiöst och politiskt obundna och vi vinnlägger oss om ett arbetssätt som kännetecknas av demokrati och transparens. Allt arbete i föreningen är oavlönat och vi månar om att ha så låga administrationskostnader som möjligt.

Att vara medlem

Som medlem i Friends of Kabondo får du en unik möjlighet att bidraga till och på nära håll följa ett utvecklingsarbete i en jordbruksbygd i västra Kenya.Flera av oss som startat föreningen har under en tioårsperiod regelbundet besökt Kabondo, genom att vi deltagit i uppbyggandet av St Christine School, en skola för föräldralösa barn. Vi har därigenom skaffat oss en gedigen kunskap om vilka behov som byborna själva upplever att de har.Vi har också fått en personlig kontakt med personer och grupper som vill arbeta för en utveckling av sin bygd. Dessa är de som kommer att utföra arbetet med projekten på plats. Vi bidrar genom att dela med oss av våra idéer och kunskaper, söka finansiering och kontinuerligt följa upp projekten. Vi kan därför garantera att våra insamlade medel verkligen kommer att användas optimalt!Eftersom allt arbete som sker i föreningen är ideellt och vi eftersträvar att ha så låga omkostnader som bara är möjligt, kan vi också garantera att ditt bidrag till allra största delen går direkt till projekten.Det som förväntas av dig som medlem, är att du betalar medlems-avgiften, som är 200 kr/år. För övrigt kan du vara så aktiv som du själv önskar.


Du är alltid välkommen att komma med förslag och idéer, men det finns inga krav om deltagande i de aktiviteter föreningen ordnar.Du kan naturligtvis följa vårt arbete på hemsidan, men vi har också som ambition att skicka ut nyhetsbrev några gånger per år. Vi planerar även att årligen anordna några medlemsmöten, som informations- och diskussionsforum. Vårt motto är att du som medlem ska känna dig delaktig och att det ska vara ”högt i tak” i diskussionerna. Årsmötet kommer att hållas i april.

Karibu sana

Välkommen till oss!

bottom of page